Dzikuskaa

18 tekstów – auto­rem jest Dzi­kus­kaa.

Zaw­sze po­maga op­ty­mizm , prze­gania pecha i pesymizm 

myśl • 14 lutego 2018, 12:02

Człowiek żre i tyje,
jak prze­sadzi,to nie żyje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 lutego 2018, 16:19

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 2 lutego 2018, 16:17

Cze­kola­da to ty­cie,ale up­rzy­jem­nia życie,
mag­nez uzu­pełnia i ka­loriami napełnia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 lutego 2018, 16:16

Są ludzie i plus­kiew­ki,nie zro­zumiesz ich bez nalewki. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 lutego 2018, 16:15

Nadzieja to coś,co nas cza­sem w całość poskleja. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 lutego 2018, 16:14

Ut­ra­ta at­rakcyj­ności,
brak sma­ku nowości,
po­wodu­je nudę w związku
i ucieka­nie od obowiązków. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 lutego 2018, 16:13

Wyw­rzeszcz swo­je uczucie
i nie daj mu uciec.
Nie pozwól się wypalić,
bo ko­mu się pożalisz? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 stycznia 2018, 12:04

Naj­trwal­sza jest miłość własna. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 stycznia 2018, 12:03

Tyl­ko dialo­gi,mo­nologów brak,
to układ małżeński tyl­ko w snach. 

myśl • 29 stycznia 2018, 12:02
Dzikuskaa

Kobieta targana emocjami

Zeszyty
  • Dzikuskaa – Mo­je różne prze­myśle­nia i głupo­ty

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Kalendarz
Aktywność

14 lutego 2018, 12:02Dzikuskaa do­dał no­wy tek­st Zawsze po­maga op­ty­mizm , [...]

2 lutego 2018, 22:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowiek żre i ty­je, jak [...]

2 lutego 2018, 22:23doremi sko­men­to­wał tek­st Człowiek żre i ty­je, jak [...]

2 lutego 2018, 22:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowiek żre i ty­je, jak [...]

2 lutego 2018, 21:45doremi sko­men­to­wał tek­st Człowiek żre i ty­je, jak [...]

2 lutego 2018, 17:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czekolada to ty­cie,aleup­rzy­jem­nia życie, mag­nez [...]

2 lutego 2018, 17:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nadzieja to coś,co nas [...]

2 lutego 2018, 16:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st Człowiek żre i ty­je, jak [...]

2 lutego 2018, 16:27Dzikuskaa sko­men­to­wał tek­st ... umiemy pościć, gościć, [...]

2 lutego 2018, 16:19Dzikuskaa do­dał no­wy tek­st Człowiek żre i ty­je, jak [...]